ОБЯВА – 20.07.2019 г.

20.07.2019

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост.

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„ФЕНИКС ИНВЕРС“ ООД

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Увеличение на годишните количества събирани, третирани и съхранявани отпадъци“. Инвестиционното предложение ще се реализира на следните площадки на Дружеството:
• площадка №1, с местонахождение: гр. Ловеч, област Ловеч, община Ловеч, Северна индустриална зона, бул. „Освобождение“, №10, поземлен имот с идентификатор 43952.502.130, с площ: 29 856 кв.м.,
• площадка №2, с местонахождение: област Ловеч, община Троян, гр. Троян, ул. „Димитър Иванов- Димитричката“, №41, поземлен имот с идентификатор 73198.502.486, с площ: 2 002 кв.м.
• площадка №3, с местонахождение: област Ловеч, община Ловеч, гр. Ловеч, ул. „Стара планина“, №20, поземлен имот с идентификатор 43952.511.108, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ловеч, УПИ Х-108, кв.18 от ПУП-ПРЗ на гр. Ловеч, с площ: 312 кв.м.
Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна на площадките, дейностите по третиране и произхода на отпадъците.

За контакти тел: „Феникс Инверс“ ООД, Ловеч, п.код 5500,
Северна индустриална зона, бул. „Освобождение“, №10, 068/603 407, fenixlv@abv.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Плевен,
п.код 5800, ул. „Александър Стамболийски” № 1а,
Обслужване на едно гише: 064/800 711, e-mail: office@riew-pleven.eu

Консерви

07.06.2012

От края на 19 – ти век хората започват да използват консервирани храни, и това продължава и до днес по цял свят. Особено при икономически кризи или природни бедствия потреблението на консерви се увеличава. Консерви се използват от туристи, шофьори, и кой ли не.

Консумацията на консерви е изключително лесна и приятна: просто отваряш, ядеш и хвърляш опаковката. какво обаче се случва след това?

Дори и да не изхвърлите произволно в природата празната консервена кутия (както често се случва) , трупащите се по сметищата опаковки стават повече и повече, ръждясват и тровят почвата и подпочвените води.

Всяка рециклирана консервена кутия предпазва природата двойно: като не се разлага в околната среда, и като пести процеса на създаването на материал за нова. Фирма “Феникс Инверс” ООД призовава за разделно изхвърляне на консервни кутии и за рециклирането им, като дава най – добри цени за изкупуване на всякакъв вид скрап.

Рециклиране на стари авточасти

18.04.2012

Привет от “Феникс Инверс” ООД

В течение на експлоатацията на всеки един автомобил неминуемо части от него стават неизползваеми и трябва да се подменят. Най – бързо се изхабяват автомобилните гуми, окачването и акумулаторните батерии, но също и редица други елементи от ходовата и двигателната част.

Всички тези елементи стават неизползваеми в един момент, но в същото време съдържат ценни суровини: желязо, мед, олово, алуминий, каучук и др. От друга страна, произволното им изхвърляне може да нанесе тежки екологични щети. Ежегодно в света милиони тонове авточасти биват подменяни. Финансовият и екологичният фактор правят рециклирането на старите авточасти задължителен процес. Нашата фирма за рециклиране “Феникс Инверс” ООД предлага добри условия за изкупуване на стари автомобилни части от автосервизи и частни лица.