Архив за юли, 2019

ОБЯВА – 20.07.2019 г.

20.07.2019
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост. На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) „ФЕНИКС ИНВЕРС“ ООД СЪОБЩАВА на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Увеличение на годишните количества събирани, [...]